Stowarzyszenie Travelling Inspiration powstało w maju 2011 roku.

Głównym obszarem naszej działalności jest popularyzacja turystyki, propagowanie idei wolontariatu, krzewienie zdrowego stylu życia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Kierując się hasłem: „Pokażmy Innym Świat” realizujemy liczne podróżnicze projekty i inicjatywy.

Działalność Stowarzyszenia nie ma charakteru komercyjnego (nie prowadzimy działalności gospodarczej).

Nasze wyprawy rowerowe oraz wycieczki szkolne organizowane są w ramach propagowania turystyki i krajoznawstwa zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Art. 4 pkt. 1 podpunkt 19. Jest to odpłatna działalność pożytku publicznego.

W ramach działalności nieodpłatnej prowadzimy w kilkunastu miastach Polski oddziały Klubu 80 Rowerów, Klub 80 Rowerów Przedszkolaka oraz Szkolny Klub 80 Rowerów przy SP nr 21 w Gliwicach, a także organizujemy warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod nr 0000386678 z siedzibą przy ul. Zielonej 22B/30 w Chrzanowie.

Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Krakowie przy ul. Bociana 22A.

 

 

 

 

1. Organizujemy wyprawy rowerowe

Mamy jeden cel. Dotrzeć na rowerze w każdy zakątek świata. Dlatego co roku systematycznie organizujemy wyprawy rowerowe w różne zakątki Polski, Europy i Świata. Na wyprawy z nami może pojechać każdy. Nasze wyprawy są zróżnicowane i tak skonstruowane, aby każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Objeżdżamy Tatry w koło, jeździmy wzdłuż Bałtyku, eksplorujemy Dolomity, Pireneje oraz Alpy, zwiedzamy Korsykę, Chorwację, Bornholm, pokonujemy Szlak Św. Jakuba do Santiago de Compostela, zdobywamy europejskie stolice na rowerze. 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę Projektu.


 2. Prowadzimy Ogólnopolski Klub 80 Rowerów

Od 2013 roku w kilkunastu miastach Polski prowadzimy turystyczno-rekreacyjne kluby rowerowe. Ich idea polega na systematycznym organizowaniu jednodniowych wycieczek rowerowych. Wycieczki są bezpłatne, prowadzone przez członka naszego Stowarzyszenia. W ten sposób propagujemy zdrowy i aktywny tryb życia i zachęcamy wszystkich do jazdy na rowerze. Wycieczki są zróżnicowane pod względem dystansu, terenu, kondycji uczestników. I tutaj również każdy znajdzie coś dla siebie! Nasi koordynatorzy prowadzą kluby m.in. w Krakowie, Kielcach, Warszawie i Łodzi. Planujemy stworzenie klubów szkolnych, prowadzimy klub przedszkolny. Planujemy również otwarcie nowych oddziałów, dlatego zachęcamy osoby zainteresowane prowadzeniem klubu w swoim mieście do kontaktu z nami.

Więcej o klubie można dowiedzieć się na jego stronie.


 3. Organizujemy wyprawy tandemowe dla osób niewidomych i głuchoniewidomych

„Nie widząc przeszkód, jeżdżę na rowerze” to nasz projekt, w ramach którego chcemy umożliwić osobom z zaburzeniami wzroku oraz słuchu podróżowanie na rowerach po Polsce oraz Europie nie zważając na ograniczenia związane z ich niepełnosprawnością. I tak do tej pory udało nam się w przeciągu dwóch lat na tandemach objechać nasz kraj wkoło, dotrzeć z Warszawy do Tallina oraz pokonać trasę z Lizbony do Santiago de Compostela. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu – posiadamy własne tandemy oraz doświadczonych przewodników, z którymi będziecie mogli zacząć swoją rowerową przygodę!


4. Organizujemy wycieczki szkolne jedno- i kilkudniowe po Polsce i Europie

Poprzez organizowanie wycieczek szkolnych pragniemy zachęcić dzieci oraz młodzież do zwiedzania i poznawania coraz to nowych zakątków naszej Ojczyzny a także świata. 

Nasze wycieczki to coś więcej niż standardowe zwiedzanie – to spotkanie z pasjonatami podróżowania, to pokazanie cudów natury oraz efektów pracy człowieka oraz zachęcanie Uczestników do rozwijania swoich zainteresowań już od najmłodszych lat.

Zapraszamy nauczycieli i młodzież do zapoznania się z naszą ofertą.


5. Prowadzimy warsztaty edukacyjne z tematyki wolontariatu.

W 2014 roku w ramach projektu „Wiek nie gra roli – też możesz działać” przeprowadziliśmy w ponad 20 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zajęcia przybliżające młodzieży wszelkie zagadnienia dotyczące wolontariatu. Warsztaty prowadziliśmy w oparciu o doświadczenia z naszych tandemowych wypraw z osobami głuchoniewidomymi. W trakcie ich trwania przybliżaliśmy uczniom podstawy alternatywnych metod komunikacji (język migowy oraz alfabet Lorma) oraz sposób prowadzenia osób niewidomych.

Z przyjemnością przeprowadzimy takie zajęcia również w Twojej klasie.


6. Prowadzimy Kursy Instruktora Turystyki Rowerowej

W roku 2015 rozpoczynamy działalność szkoleniową. Posiadamy kadrę wykształconych osób z bogatym doświadczeniem w organizowaniu wypraw oraz inicjatyw rowerowych. Dlatego też, chcemy się dzielić tą wiedzą z innymi. Stowarzyszenie przeprowadzać będzie weekendowe kursy na Instruktora Turystyki Rowerowej. Instruktor ten ma prawa do powadzenia oraz organizowania wycieczek rowerowych dla dzieci i młodzieży. Jest to ważne zwłaszcza dla osób chcących zorganizować np. Szkolny Klub 80 Rowerów.

 

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

 § 1
Stowarzyszenia nosi nazwę: Stowarzyszenie „Travelling Inspiration” w dalszych postanowieniach statutu zwana Stowarzyszeniem.
 § 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chrzanów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska
 § 3                                                                                               
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4                                                                                                  
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 § 5                                                                                             
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 § 6                                                                                                 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7                                                                                                
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników.
§ 8
Stowarzyszenie wydaje zaświadczenia o członkostwie zwykłym i honorowym, jak również zaświadczenia o przeprowadzonych prelekcjach.
§ 9
Stowarzyszenie może przeprowadzać szkolenia i wydawać stosowne zaświadczenia.
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w ramach:
a) Propagowania turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie różnego rodzaju wyjazdów, obozów, kolonii, wycieczek, zimowisk etc. dla dzieci, młodzieży, dorosłych pełno i niepełnosprawnych.
b) Organizowania szkoleń, warsztatów.

  Rozdział II
Cele i środki działania

§ 11
Celem Stowarzyszenia jest działanie nastawione na:
a) Promowanie i przedstawienie państwa polskiego oraz jego regionów w krajach europejskich, azjatyckich, afrykańskich, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Australii;
b) Ukazywanie zróżnicowania kulturowego (historycznego, religijnego, językowego, zwyczajowego etc.) różnych krajów;
c) Wymianę kulturową między różnymi narodami i społecznościami;
d) Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących różnic kulturowych (rasowych, zwyczajowych, religijnych, językowych etc.);
e) Inspirowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwijania kontaktów między społecznościami oraz na rzecz integracji europejskiej;
f) Inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk społecznych do podróżowania i poznawania nowych kultur;
g) Organizowanie i szeroko rozumianą pomoc w organizowaniu wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk społecznych poprzez organizowanie wypoczynku, obozów, koloni, wycieczek;
h) Szerzenie postawy tolerancji, przeciwdziałanie postawy dyskryminacji kulturowej;
i) Promowanie idei wolontariatu;
j) Propagowanie i krzewienie trzeźwego stylu życia;
k) Przeciwdziałanie wykluczeniu i zjawiskom patologicznym;
l) Kreowanie postawy prospołecznej;
ł) Udzielanie wsparcia finansowego osobom i instytucjom o celach zbieżnych z celami stowarzyszenia;
m) Promowanie i rozwijanie aktywności sportowej;
n) Propagowanie turystyki i krajoznawstwa;
o) Ochronę i promocję zdrowia;
p) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
r) Wypoczynek dzieci i młodzieży;
s) Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
t) Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
u) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

                                                                                                      § 12
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Podróżowanie po wybranych krajach i organizowanie na ich terenie prelekcji na temat Polski jej historii, tradycji, religii, zwyczajów, języka, przyrody oraz mieszkańców;
b) Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w polskich placówkach oświatowych, pozaoświatowych i wychowawczo-opiekuńczych w celu inspirowania ich podróżowaniem, jak również w celu przełamania stereotypów dotyczących różnic rasowych, kulturowych, religijnych;
c) Motywowanie i zachęcanie słuchaczy do poznawania innych społeczeństw i kultur poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami;
d) Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych o tematyce podróżniczej;
e) Tworzenie programów terapeutycznych, wychowawczych i oświatowych w oparciu o odbyte podróże i doświadczenia członków Stowarzyszenia;
f) Organizowanie konkursów tematycznych;
g) Pozyskiwanie funduszy na cele statutu, poprzez współprace z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz uzyskiwanie pomocy finansowej od darczyńców, sponsorów oraz osób fizycznych wykazujących zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
h) Działalność charytatywną;
i) Organizowanie szkoleń i wydawanie stosownych zaświadczeń;
j) Współprace z innymi organizacjami o podobnych celach;
h) Organizowania różnego rodzaju wyjazdów turystycznych dla osób pełno i niepełnosprawnych;
i) Organizowanie wyjazdów i wypraw rowerowych, mających na celu propagowanie turystyki alternatywnej i zdrowy styl życia;
k) Organizowanie wycieczek, kolonii, obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży szkolnej;
l) Finansowanie szkoleń, kursów, edukacji, pozwalającej na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, zmianę branży, zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zwolnieniem z pracy lub bezrobotnym;

 Rozdział III
Członkowie-prawa i obowiązki

§ 13
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 14
Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych;
b) Wspierających;
c) Honorowych;
§ 15
Członkiem zwyczajowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) Złoży deklarację członkowską na piśmie;
b) Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia;
§ 16
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nieposiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP.
§ 17
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 18
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 19
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
§ 20
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§ 21
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
§ 22
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
§ 23
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) Przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) Regularnego opłacania składek;
§ 24
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 25
Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 26
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 27
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b) Wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
– z powodu nie płacenia składek za okres pół roku;
– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
c) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
§ 28
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

   Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 29
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenia Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
§ 30
Kadencja Władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trzy lata , a ich wybór odbywa się w glosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów;
b) Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcje pełnić nieograniczoną ilość razy;
§ 31
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 32
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście;
§ 33
Walne Zgromadzenia Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 34
Walne Zgromadzenia Członków zwyczajnie jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 35
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 36
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby członków. Głosowanie jest jawne.
§ 37
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) Uchwalenie zmian Statutu;
c) Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d) Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) Uchwalenie budżetu;
g) Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
h) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
i) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
j) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
k) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
l) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
ł) Podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz zewnątrz;
§ 38
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 39
Zarząd składa się z 3 osób w tym z prezesa i wiceprezesa i głównego sekretarza. Prezesa, wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków:
a) Prezesa;
b) Wiceprezesa;
c) Głównego Sekretarza;
§ 40
Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
§ 41
Do kompetencji Zarządu należą:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia;
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
c) Sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
e) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
f) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
g) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
h) Przyjmowanie i skreślanie członków;
§ 42
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.
§ 43
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym:
a) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
b) Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
c) Sekretarza Komisji Rewizyjnej;
§ 44
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie działalności Zarządu;
b) Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
c) Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
d) Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
§ 45
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

    Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 46
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) Ze składek członkowskich;
b) Darowizn, spadków, zapisów;
c) Dotacji i ofiarności publicznej;
d) Prowadzenia odpłatnej działalności statutowej
§ 47
Środki pieniężne, nie zależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winne być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na to konto.
§ 48
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 49
Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 50
Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań członków Stowarzyszenia oraz osób pozostających z nimi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa.
§ 51
Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazany na rzecz członków Stowarzyszenia oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
§ 52
Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów towarów i/lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub osoby im bliskie.

                                                                                               § 53
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składnia innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

   Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 54
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia Członków kwalifikowaną większością głosów-(2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 55
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 56
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

O nas